KAMUS ISTILAH ENTOMOLOGI
16 / OCTOBER / 2017

KAMUS ISTILAH ENTOMOLOGI
Diterbitkan oleh: Perhimpunan Entomologi lndonesia
ISBN : 978-979-95399-7 -7
Penulis:
Soemartono Sosromarsono
SidartoWardojo
Soenartono Adisoemarto †
Yayuk Rahayuningsih Suhardjono
Woro Anggraitoningsih Noerdjito
Edisi pertama : 2010
Rancangan sampul : Yayuk Rahayuningsih Suhardjono
Rancangan isi : Yayuk Rahayuningsih Suhardjono
Jumlah halaman : 213 + vii
Hakcipta : Penulis
Penerbit : Perhimpunan Entomologi lndonesia